Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
 
 
 
ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 - De prijs
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging
ARTIKEL 13 – Betaling
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
ARTIKEL 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of 
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
Dag: kalenderdag; 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van 
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is 
gespreid; 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te 
zien van de overeenkomst op afstand; 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een 
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten 
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt 
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten 
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde 
ruimte zijn samengekomen. 
 
ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 
 
Naam ondernemer:          Teddyanddollstore, Clematis 3, 9413 DN Beilen 
Telefoonnummer:            06-41436209 
E-mail:                           teddyanddollstore@hotmail.com
KvK-nummer:                  59065354
Btw-identificatienummer:  NL1941.74.104.B01
 
 
ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en 
op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs 
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden 
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op 
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking 
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg 
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van 
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige 
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het 
meest gunstig is. 
 
 
ARTIKEL 4 - HET AANBOD 
 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer 
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het 
aanbod binden de ondernemer niet.  3
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de 
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van aflevering; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 
- daarvoor nodig zijn; 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de 
- ondernemer de prijs garandeert; 
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het 
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een 
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke 
- wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem 
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien 
gewenst herstellen; 
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 
gesloten; 
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop 
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 
 
 
ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 
 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de 
daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van 
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is 
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende 
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische 
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument 
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in 
acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de 
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en 
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op 
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de 
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag 
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier 
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met 
klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het 
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het 
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;  4
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de 
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van 
de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur 
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing 
op de eerste levering. 
 
 
ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT 
 
Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst 
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat 
in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de 
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat 
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van 
zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren 
en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de 
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 
Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de 
dag van het aangaan van de overeenkomst. 
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar 
de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies. 
 
 
ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 
 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de 
kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, 
terugbetalen. 
 
 
ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 
 
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover 
voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de 
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de 
overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen;  5
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de 
verzegeling heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op 
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen 
voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 
 
 
ARTIKEL 9 - DE PRIJS 
 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als 
gevolg van veranderingen in btw tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de 
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer 
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan 
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij 
het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van 
de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
 
 
ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE 
 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien 
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor 
ander dan normaal gebruik. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan 
de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst 
tegenover de ondernemer kan doen gelden. 
 
 
ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING 
 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de 
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft 
gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is 
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk  6
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de 
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk 
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de 
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de 
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na 
ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer 
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de 
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend 
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden 
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de 
ondernemer. 
 
 
ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING 
 
Opzegging 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of 
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen 
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of 
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met 
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van 
ten hoogste één maand. 
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of 
in een bepaalde periode; 
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft 
bedongen. 
Verlenging 
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet 
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is 
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en 
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie 
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de 
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur 
worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn 
van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval 
de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, 
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren 
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  7
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of 
kennismakingsperiode 
Duur 
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na 
een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een 
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde 
van de overeengekomen duur verzetten. 
 
 
ARTIKEL 13 - BETALING 
 
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument 
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de 
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het 
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van 
de overeenkomst heeft ontvangen. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden 
nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer 
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande 
de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen 
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens 
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte 
redelijke kosten in rekening te brengen. 
 
 
ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING 
 
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de 
consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar 
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de 
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 
 
ARTIKEL 15 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 
 
 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet 
ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op 
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden 
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.